SBO De Wissel is een school die voortdurend in ontwikkeling is. Op SBO De Wissel wordt aan leerlingen, die zijn aangewezen op orthodidactische en/of orthopedagogische begeleiding in een transparante en veilige leeromgeving, passend onderwijs aangeboden. Hiermee kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Het onderwijs op De Wissel is passend, ontwikkelings- en opbrengstgericht.

Uitgangspunt voor het didactische gebied is de ambitie schoolstandaard waar naar toe gewerkt wordt. Er wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsperspectief waarbij het kind sturend gevolgd wordt vanuit dit perspectief. Ouders worden hierbij actief betrokken. Binnen de klassen wordt convergent gewerkt. Mede door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat komt De Wissel tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Belangrijke uitgangspunten zijn: sfeer, ritme, structuur en eenduidigheid, instructie, leertijd, sociale omgeving en feedback op gedrag. Kinderen leren in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Een actieve leerhouding bevordert de kans op het behalen van succes,draagt bij aan het gevoel van competentie en verhoogt de kans op intrinsieke motivatie. Zelfstandig werken is tegen deze achtergrond een basisvaardigheid die stapsgewijsaangeleerd en geoefend moet worden (= leren leren).